เกี่ยวกับชุมชนมอเตอร์ไซค์

สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นเพราะต้องการให้สังคมยอมรับ และเห็นคุณค่าของผู้ประกอบอาชีพนี้ สมาชิกกว่า 5 พันคนได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและการเป็นจิตอาสาเพื่อสังคม